Thiết kế phối cảnh 3D

Triển khai phối cảnh 3D dựa trên các thông tin trao đổi ban đầu.